آینده پژوهی آموزش مجازی

نیم نگاهی به آینده پژوهی:
آینده آموزش درجهان گسترش عظیم دوره های برخط (on line) پیش بینی میشود این دوره ها فراگیر شود
۱-ارائه آموزش ها با فرمت های کوتاه متداول خواهدشد
۲-اهمیت وشناخت یادگیری غیررسمی از طریق همایش ها-فیلم ها وکنفرانس ها
۳-نقش اساتید تغییر خواهد کرد
بطوریکه آنها منابع تحصیلی رایگان را فراهم میکنند تا به صورت صوت ومستندات دربخش ها وموضوع ها در دسترس افراد قرارگیردبطوریکه نقش سنتی اساتید تغییر خواهدکرد
۴-نقش پژوهش ارتقا خواهد یافت که با نقش اساتید در ارتباط است
۵-سخنرانی های طولانی، عدم وجود اطلاعات کافی، کلاس ها ونوشته های خسته کننده عمرشان تمام خواهد شد
۵-دانش به راحتی در دسترس است جای آن دادکه دانش پژوهان به صورت خودگردان بدست آورده ودر یادگیری تعامل داشته باشند
۶-با گسترش آموزش الکترونیک نیازی به مهاجرت به سایر کشورها نیست،این مورد تاثیر چند وجهی دارد:
الف-فعالیت کلاس ها وبرنامه های درسی افزایش میابد 
ب- وظائف فراگیران وتعامل آنها بااساتید ومدیران تغییر خواهدکرد
ج-اساتیداز یادگیری حمایت می کنندوخلاقیت جمعی ورهبری مشترک را ترویج می دهند