سازمان های مشارکت کننده و حامی

   

                        

دوره های آموزشی پدافند غیر عامل

رویکرد سازمانی در مواجهه با تهدیدات زیستی نوین و بیماریهای نوظهور(پدافند زیستی)

کد : 28

مبلغ نهایی : 839,300 ريال

توضیحات مبلغ:مبلغ فوق با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده می باشد :

H,S,E و کوئید 19(پدافند زیستی)

کد : 27

مبلغ نهایی : 839,300 ريال

توضیحات مبلغ:مبلغ فوق با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده می باشد :

شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و انفرادی(پدافند زیستی)

کد : 26

مبلغ نهایی : 414,200 ريال

توضیحات مبلغ:مبلغ فوق با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده می باشد :

روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی(پدافند زیستی)

کد : 25

مبلغ نهایی : 414,200 ريال

توضیحات مبلغ:مبلغ فوق با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده می باشد :

مدیریت راهبردی پدافند زیستی(پدافند زیستی)

کد : 24

مبلغ نهایی : 839,300 ريال

توضیحات مبلغ:مبلغ فوق با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده می باشد :

دوره عمومی عرضی پدافند غیرعامل در حوزه های فنی و مهندسی

کد : 22

مبلغ نهایی : 10,900,000 ريال

توضیحات مبلغ:مبلغ فوق با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده می باشد :

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه ی پردیس شریف می باشد